Publicitat
Publicitat

Acreditacions CETS a 28 empreses del PN Montgrí Medes Baix Ter

28 empreses del Parc natural del Montgrí, Illes Medes i el Biaix Ter s'ha afegit a la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Un total de 28 empre­ses vin­cu­la­des a acti­vi­tats turísti­ques dins de l’àmbit del Parc Natu­ral del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han estat acre­di­ta­des amb la Carta Euro­pea de Turisme Sos­te­ni­ble. És una cer­ti­fi­cació que atorga la Fun­dació Euro­parc, que reco­neix el com­promís volun­tari d’espais natu­rals i empre­ses turísti­ques envers la sos­te­ni­bi­li­tat ambiental  i el turisme sos­te­ni­ble.Entre aquestes empreses en hi ha tres vinculades a l'Escala, com són Creuers Mare Nostrum, El Clúb Nàutic de l'Escala i el Projecte Sèpia.L’acre­di­tació reco­neix el nivell de com­promís asso­lit per les empre­ses turísti­ques amb un  dis­tin­tiu, que a més de ser una marca de qua­li­tat, garan­teix la cooperació  efec­tiva de l’empre­sari en la gestió de l’espai pro­te­git.Com a pri­mer pas, el Parc Natu­ral  va rebre aquesta acre­di­tació el desem­bre del 2016, després de dos anys tre­ba­llant-hi.Els prin­ci­pis bàsics d’aquest model són: el Foment de la coo­pe­ració amb el sec­tor turístic, la defi­nició d’una estratègia i un pla de actu­ació a 5 anys, pro­te­gir i pro­moure el patri­moni natu­ral i cul­tu­ral, ofe­rir una experiència d’alta qua­li­tat als visi­tants, infor­mar sobre las qua­li­tats espe­ci­als de la zona pro­te­gida, pro­moure pro­duc­tes turístics que per­me­tin des­co­brir i enten­dre el ter­ri­tori, for­mar als actors del turisme en temes de sos­te­ni­bi­li­tat, man­te­nir i millo­rar la qua­li­tat de vida de la població local, aug­men­tar els bene­fi­cis del turisme per a la eco­no­mia local, i finalment orde­nar i ges­ti­o­nar la freqüentació turística.Amés de l'Escala, són negocis amb seu a l’Estar­tit, Pals, Tor­ro­e­lla de Montgrí, Ullà, Bell­caire, Palau-Sator, Gualta i Fon­ta­ni­lles.

Comentaris de l'àudio© 2020 radiolescala.cat - Avís legal - Contactar